Pracovná návšteva delegácie UMB na Ruskej štátnej pedagogickej univerzite A. I. Gercena v Petrohrade

15. mája 2018 delegácia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vedená prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. navštívila Ruskú štátnu pedagogickú univerzitu A. I. Gercena v Petrohrade.

Pracovnej návštevy sa zúčastnili aj zástupcovia Filozofickej fakulty UMB: Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., vedúci Katedry slovenského jazyka a komunikácie, prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. a doc. Viktoria Liashuk, CSc.

Delegáciu UMB prijal rektor Ruskej štátnej pedagogickej univerzite A. I. Gercena v Petrohrade Sergej Igorevič Bogdanov. Na stretnutí boli ďalej prítomní prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu J. A. Komarova, poradca prorektora pre medzinárodnú spoluprácu A. V. Sucharev, riaditeľka Medziuniverzitného centra pre dvojjazyčné a multikultúrne vzdelávanie E. A. Chamrajeva, profesorka katedry vzdelávacích technológií vo filológii L. N. Beljajeva a vedúca katedry interkultúrnej komunikácie prof. I. P. Lysakova.

Pani prorektorka zdôraznila, že na našej univerzite sa venuje veľká pozornosť vývoju modernej filologickej vedy. „Zaoberáme sa otázkami všeobecnej lingvistiky, slavistiky, výučbou románskych jazykov a prekladateľstva. Radi by sme sa sústredili na už spustený spoločný projekt s vašou univerzitou, ktorý je spojený s prípravou ašpirantov v oblasti všeobecnej lingvistiky", dodala doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Obe strany načrtli špecifické oblasti spolupráce vrátane vytvorenia spoločných programov pre magisterské a postgraduálne štúdium, realizáciu akademickej výmeny študentov a učiteľov. Sergej Igorevič Bogdanov vyjadril vyhliadky na spoluprácu v oblasti štúdia prekladov a podpory vzdialenosti pre ruské jazykové školy. Okrem toho spomenul, že dodatočné prostriedky možno získať vďaka podpore nadácie „Russkij Mir", s ktorou bola dohoda podpísaná v predvečer stretnutia.

Pripomíname, že vo februári tohto roku navštívila prof. Irina Pavlovna Lysakova Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu "Tvorba a inovácia všeobecných a cudzích jazykových vzdelávacích programov na Univerzite Mateja Bela". Na tomto stretnutí podpísal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. dohodu o vzájomnej spolupráci. Profesorka I. P. Lysakova pripomenula vysokú úroveň vedeckej činnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, čo z nej robí sľubného partnera Ruskej štátnej pedagogickej univerzite A. I. Gercena v Petrohrade.

Text a fotografie prevzaté z: Педагогические вести (Pedagogické správy)