PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. sa stal predsedom Slovenskej historickej spoločnosti

Vedúci Katedry histórie FF UMB PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. sa stal predsedom Slovenskej historickej spoločnosti (SHS).

Stalo sa tak na XV. zjazde SHS, ktorý sa konal v Skalici v dňoch 11. – 13. 5. 2016.

Slovenská historická spoločnosť vznikla v roku 1946 na zakladajúcom valnom zhromaždení v Piešťanoch. Jej prvým predsedom sa stal Daniel Rapant. Začiatkom 50. rokov spoločnosť prakticky zanikla, pretože vo svojej vtedajšej podobe nemohla vykonávať svoju činnosť. Predsedami SHS boli významní historici: Karol Goláň, Branislav Varsik, Miloš Gosiorovský, Ľudovít Holotík, Miroslav Kropilák, po roku 1989 Richard Marsina, Ľubomír Lipták, Viliam Čičaj, Dušan Kováč.
SHS je dobrovoľným, výberovým združením pracovníkov z oblasti histórie a príbuzných vedných disciplín. Jej členmi sa môžu stať profesionálni historici, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore história alebo príbuzných disciplínach, pracujú vo vedeckom výskume, venujú sa pedagogickej práci alebo vlastivednej činnosti. SHS pracuje prostredníctvom svojich 11 odborných a 4 regionálnych sekcií.
SHS chráni odborné záujmy pracovníkov vo všetkých odboroch historickej práce, napomáha ich uplatnenie v živote spoločnosti, bráni slobodu a etiku vedeckého bádania a myslenia, napomáha rozvoj historického bádania, rozširuje poznatky získané na poli vedeckého výskumu medzi svojím členstvom i vo verejnosti. Koná tak usporadúvaním zjazdov, vedeckých sympózií, seminárov, prednášok a iných verejných, kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Podporuje publikačnú a edičnú činnosť.