Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

PF UMB patrí medzi 11 fakúlt, ktoré sa stali partnermi pre spoluprácu v zariadeniach sociálnych služieb

11 fakúlt vysokých škôl a ministerstvo sa prvýkrát stali partnermi pre spoluprácu v zariadeniach sociálnych služieb

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a Ladislav Vaska predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej oblasti, ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Spoločnými silami tak chcú zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 „Prvýkrát dochádza k tomu, že za gescie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorú reprezentuje pán docent Vaska, podpisujeme dohody s 11-timi vzdelávacími vysokoškolskými inštitúciami, ktoré na dobrovoľnej báze zorganizujú študentov, aby pomohli v tejto ťažkej situácii v zariadeniach sociálnych služieb,“ uviedol minister práce Milan Krajniak. „Vďaka tejto spolupráci, vďaka študentom pomôžeme zariadeniam sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré v prípade karantény zariadenia a výpadku vlastných zamestnancov získajú personál na zabezpečenie starostlivosti o klientov a nebudeme musieť vykonať opatrenia hospodárskej mobilizácie,“ povedal Milan Krajniak.

viac na: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/11-fakult-vysokych-skol-ministerstvo-prvykrat-stali-partnermi-spolupracu-zariadeniach-socialnych-sluzieb-case-mim.html

PF UMB, katedra sociálnej práce, na ktorej pôsobí aj doc. Ladislav Vaska: 
"Aktuálne oslovujeme pre spoluprácu študentov a študentky sociálnej práce a budeme čakať na požiadavky zariadení.  V zmysle memoranda o spolupráci budeme viesť zoznam študentov a študentiek ochotných zapojiť sa do poskytovania pomoci a v prípade že budeme mať požiadavky zo zariadení, budeme s nimi o ich potrebách aktuálne komunikovať a prepájať ich s našimi študentmi a študentkami.  Túto formu zapojenia sa budeme po splnení nami stanovených podmienok uznávať študentom a študentkám ako formu odbornej praxe. Naši študenti a študentky sociálnej práce boli aktívni vo viacerých mestách a obciach pri poskytovaní pomoci už pri prvej vlne pandémie a aj pri celoplošno testovaní, takže veríme, že v prípade potreby sa zapoja aj teraz".

zdroj: https://www.pdf.umb.sk/aktualne-oznamy/aj-my-patrime-medzi-11-fakult-vysokych-skol-ktore-sa-prvykrat-stali-partnermi-pre-spolupracu-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb.html