Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Otvorenie akademického roka 2021/2022

Príhovor rektora UMB

Vážená akademická obec Univerzity Mateja Bela,

vážení absolventi, partneri a podporovatelia univerzity, dámy a páni,

prihováram sa vám už po siedmy raz pri príležitosti otvorenia akademického roku, v ktorom brány fakúlt na Univerzite Mateja Bela otvárame pre študentov a študentky tridsiatykrát. Áno, budúci rok si naša univerzita pripomenie 30 rokov svojej existencie... Najstaršie univerzity na svete s nepredstaviteľne dlhou históriou majú vo svojom názve spravidla len sídlo svojho pôsobenia. Mnohé mladšie univerzity, najmä v stredoeurópskom priestore, prekonávajú tento hendikep absencie stáročnej tradície prihlásením k odkazu výnimočnej historickej osobnosti. Časové premostenie niekoľkých dekád svojej existencie so stáročiami overeným posolstvom velikána dejín relativizuje časopriestor a vytvára magický odkaz pre každého, kto toto posolstvo chce a dokáže vnímať. Zakladatelia našej univerzity osvietene spojili banskobystrickú univerzitu s menom Mateja Bela. Je to práve jeho odkaz, ku ktorému sa hrdo hlásime, s ktorým naše poslanie a inštitucionálnu zodpovednosť spájame. Hoci jeho meno je takmer každému známe, len malá časť slovenskej spoločnosti vie podrobnosti o jeho živote a diele. Z mnohých profesií, ktoré počas svojho života vynikajúco naplnil, zdôrazním len niektoré. Matej Bel bol výnimočným kazateľom, skvelým učiteľom, reformátorom školskej výučby, vedcom v celej šírke tohto pojmu. Vydal výnimočné dielo, ktorým prekročil hranice svojej doby a dnes je ozdobou vedeckej histórie a slovenského vlastenectva.

Pripomínať odkaz Mateja Bela je naliehavé práve teraz, v období náročných mesiacov pandémie a jej rozsiahleho vplyvu na spoločnosť, ďaleko presahujúc medicínsky rozmer, v období obnaženia ľudských charakterov a silnej polarizácie spoločnosti. Aké naivné bolo uveriť, že pandémia ľudsky a hodnotovo posunie spoločnosť vpred. Naopak, prvá a takmer jediná hodnota, ktorú sa snažíme za každú cenu udržať, je historicky bezprecedentný blahobyt spoločnosti, ktorý pandémia citeľne ochromila. Európa sa učebnicovo zmobilizovala vo vytvorení plánu obnovy, ktorý má ambíciu „uzdraviť“ európsky priestor, ale ani zďaleka nepokrýva všetky „choré“ miesta. O hybnej sile mobilizácie na vytvorenie plánu obnovy netreba polemizovať. Všetko nasvedčuje tomu, že dejiny opätovne ponesú permanentný, mierne modifikovaný odkaz ďalším nepoučiteľným generáciám.

Spomínaný plán obnovy sa nás priamo dotýka v oblasti reformy vysokého školstva. Ako v iných oblastiach aj tu platí, že ďalšia reforma s vysokým poradovým číslom v krátkej histórii moderného Slovenska by nemala sledovať len ekonomické súvislosti vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti.

V roku 2021 vstúpil do platnosti nový Dlhodobý zámer UMB na obdobie rokov 2021 – 2026. Ide o strategický dokument, ktorý svojím ambicióznym obsahom a definovanými cieľmi určuje, kam sa chce Univerzita Mateja Bela za najbližšie šesťročné obdobie posunúť. Bude mimoriadne zložité jednotlivé zámery naplniť, ale jedine stanovením náročných cieľov a prijatím veľkých výziev dokážeme spoluvytvárať kvalitnú a modernú univerzitu 21. storočia.

Hneď v prvom akademickom roku platnosti aktuálneho dlhodobého zámeru budeme finalizovať práce na vytvorení nového vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania na UMB. Čaká nás zosúlaďovanie všetkých ponúkaných a realizovaných študijných programov, odborov habilitačného a inauguračného konania, ako aj zosúladenie celého vnútorného systému kvality so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V celom procese má významné miesto každý jednotlivec, ako aj jednotlivé kolektívy. Implementácia vnútorného systému kvality je doslova závislá od kľúčových osobností z jednotlivých súčastí UMB, ktoré sa stanú nositeľmi a lídrami tohto procesu.

V nastávajúcom akademickom roku je naším zámerom významne pokračovať v skvalitňovaní vnútornej infraštruktúry UMB. Čaká nás komplexná rekonštrukcia atletického štadióna, ktorá sa začne v najbližších dňoch, a po jej úspešnom dokončení klasifikuje toto naše športovisko na najvyššiu medzinárodnú úroveň. V najbližšom roku máme zámer investovať značné prostriedky do ďalšieho zlepšenia ubytovacej infraštruktúry a zvýšenia štandardu pre našich ubytovaných študentov a študentky. Do pol roka bude dokončená veľká investičná akcia odstránenia havarijného stavu budovy filozofickej fakulty a fakulty prírodných vied spojená s výrazným znížením energetickej náročnosti tohto objektu. Rovnako sa začali práce na modernizácii vybraných vnútorných priestorov na pedagogickej fakulte.

V rámci časti dlhodobo udržateľného rozvoja a efektívneho a transparentného riadenia stojí za zmienku informovať, že zámerom vedenia je v najbližšom roku uskutočniť optimalizáciu vybraných procesov formou auditu personálnej a organizačnej štruktúry na UMB so zameraním na nepedagogických zamestnancov. Posúdenie dlhodobej udržateľnosti a efektívnosti kolektívov pedagogických zamestnancov je v rukách fakúlt a po obsahovej stránke je v silnom prieniku s procesom zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania.

Osobitné miesto v novom dlhodobom zámere venujeme postupnému smerovaniu k zelenej univerzite. UMB sa ako prvá univerzita v strednej Európe prihlásila k celosvetovému programu Race to Zero.

Race to Zero je globálna kampaň podporovaná OSN, v ktorej sa stretávajú veľké korporácie, podniky, mestá, regióny, finančné a vzdelávacie inštitúcie s cieľom prijať dôsledné okamžité i dlhodobé opatrenia na zníženie globálnych emisií uhlíka. Všetci členovia sú odhodlaní plniť rovnaký strategický cieľ – s použitím transparentných akčných plánov v súlade s Parížskou dohodou dosiahnuť rýchle a spravodlivé zníženie emisií vo všetkých oblastiach pôsobnosti.

Tu sa ukazuje správne dlhodobé nastavenie zamerania investičných akcií na našej univerzite do cieleného znižovania energetickej náročnosti objektov UMB v podobe zatepľovania obvodových plášťov a striech, postupného prechodu na energeticky menej náročnú prevádzku, ako aj zvyšovanie využitia solárnej energie na ohrev teplej úžitkovej vody. Už dnes vďaka systematickej práci v oblasti znižovania celkovej spotreby energií predstavuje ročná úspora nákladov na energie sumu presahujúcu jeden milión eur. V období významného zvyšovania cien energií je to existenčne dôležité, zároveň je to veľmi dobrou východiskovou bázou pre členstvo UMB v globálnom svetovom programe Race to Zero. V auguste tohto roku bol pripravený a podaný rozvojový projekt v hodnote takmer jeden milión eur zameraný práve na plnenie prvých cieľov vyplývajúcich z členstva UMB v Race to Zero, ako aj cieľov vychádzajúcich z nového Dlhodobého zámeru UMB v oblasti postupného budovania „zelenej“ univerzity.

V tejto súvislosti navštívil začiatkom septembra univerzitu veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Nigel Baker, ktorý sa v tejto téme významne angažuje. Osobne zablahoželal univerzite k stredoeurópskemu prvenstvu a poprial mnoho úspechov v plnení náročných úloh stanovených na ceste k uhlíkovej neutralite. Zapojenie UMB do kampane Race to Zero výrazne presahuje vnútorný inštitucionálny rámec. Vstup univerzít po celom svete do tohto programu má napomôcť pozitívne vplývať na zmenu hodnotovej orientácie celej spoločnosti, ktorá je v tejto oblasti stále nepostačujúca. Aj preto tejto téme venujem náležitý priestor, pretože každý jednotlivec aj inštitúcia ako celok má v sebe veľký potenciál naviazať na seba množstvo nasledovníkov.

Dnes, na začiatku výučbovej časti zimného semestra, stojíme pred veľkými výzvami. Riadenie vysokých škôl, jednotlivých fakúlt a ďalších pracovísk je výrazne poznačené novým fenoménom vyrovnania sa so životom v pandemickom a postpandemickom období. Absencia alebo nepostačujúca úroveň centrálnych nariadení a legislatívnych pravidiel nijakým spôsobom nevytvára priestor na zvládnutie situácie na základnej úrovni občianskeho života. Mnohé situácie doslova nie sú riešiteľné tak, aby boli v súlade so všetkými požiadavkami a zároveň neboli s ničím v rozpore. Praktický dôsledok takéhoto východiskového nastavenia je potom jedine v tom, že stanovíme bázické priority, od ktorých odvíjame všetky ďalšie rozhodnutia.

V tomto smere máme vo vedení Univerzity Mateja Bela jednoznačnú zhodu. Krízový štáb UMB pozostávajúci zo všetkých vedúcich predstaviteľov jednotlivých súčastí univerzity jednomyseľne rozhodol, že základná priorita fungovania UMB v nasledujúcom období je ochrana verejného zdravia a zdravia svojich zamestnancov a študentov. Tomu zodpovedajú všetky kroky prijaté v oblasti nastavenia prevádzky našej univerzity.

Tie prvé boli smerované k našim zahraničných študentom a študentkám. Ich počet v tomto roku opätovne dosahuje historicky najvyššiu úroveň a je výsledkom strategických priorít v oblasti internacionalizácie. Aktuálny príchod zahraničných študentov na Slovensko patrí medzi najproblematickejšie. Okrem objektívnych pandemických komplikácií vstupujú do toho aj rozhodnutia ovplyvnené geopolitickými súvislosťami a z toho vyplývajúce zvýšené komplikácie v oblasti vízového procesu. UMB ako jedna z mála vysokých škôl na Slovensku v nadväznosti na povinnosť absolvovať povinnú karanténu opätovne zriadila vlastné karanténne centrum zjednodušujúce svojim zahraničným študentom vstup do krajiny. Zároveň tým zdôrazňujeme prioritu udržať zdravé prostredie študentských domovov i ochranu verejného zdravia vo všeobecnosti.

Hlavným cieľom vedenia univerzity a jednotlivých fakúlt je udržať čo najdlhšie aspoň čiastočnú prezenčnú výučbu so súčasným dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov a študentov univerzity. Napriek tomu, že zvládnutie online výučby v uplynulom akademickom roku hodnotím pozitívne, som presvedčený, že kvalita prezenčnej výučby sa nedá v plnohodnotnom rozsahu nahradiť výučbou na diaľku. Prijaté opatrenia boli detailne prekonzultované a odsúhlasené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Všetky nastavené opatrenia a odporúčania sú zverejnené a ľahko dostupné každému na univerzite a nebudem o nich podrobne hovoriť. V snahe čo najdlhšie zachovať istú formu prezenčnej výučby na univerzite uplatňujeme od začiatku zimného semestra tzv. OTP protokol.

Moje úprimné poďakovanie patrí adresne všetkým, ktorí pomáhali a pomáhajú vytvárať funkčné vnútorné prostredie v neľahkých podmienkach, chápu zložitosť situácie a hľadajú riešenia aj tam, kde sa takmer žiadne nájsť nedajú. Osobitne rád pozdravujem kolektív dobrovoľníčok a zamestnancov prevádzkujúcich karanténne centrum; zamestnanecké kolektívy zabezpečujúce prevádzku našich študentských domovov; kolegyne a kolegov na fakultách i ďalších univerzitných pracoviskách zabezpečujúcich osobitný prevádzkový režim našej univerzity; moje poďakovanie tiež smeruje ku kolegom z UAKOMu, ktorí v ostatných mesiacoch vždy ochotne a veľmi operatívne hľadajú riešenia nových výziev, ktorým čelíme.

V neposlednom rade v tejto chvíli ďakujem každému jednotlivcovi, študentke, študentovi, kolegyni, kolegovi, ktorí svojím príkladným individuálnym prístupom a významným osobným vkladom prispievajú ku kolektívnej inštitucionálnej súdržnosti a akceptáciou a dodržiavaním nastavených pravidiel fungovania prispievajú k zvládnutiu tohto neľahkého obdobia.

Nedokonalosť systémového nastavenia sa dá prekonať použitím zdravého rozumu s istou dávkou tolerancie. Kým ich úplne nestratíme, dokážeme všetko zvládnuť.

Všetkým vám želám úspešný vstup do nového akademického roku, mnoho úspechov a predovšetkým pevné zdravie.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici