Otvárame Univerzitné poradenské a podporné centrum UMB

Od nového akademického roka spúšťa UMB nový systém poskytovania poradenstva pre študentov a študentky a v niektorých prípadoch aj uchádzačov a uchádzačky o štúdium.

Jedným zo strategických hodnôt UMB je vytvárať inkluzívne prostredie, uplatňovať prístup zameraný na študenta a reagovať na špecifické potreby študentov a študentiek  Na univerzite sa študenti a študentky neocitajú len v pozícii študujúcich, ale sú zároveň osobami, ktoré sa v svojich životoch stretávajú so životnými situáciami zasahujúcimi do ich fungovania v rámci osobného, rodinného a profesijnej kariéry a samozrejme ovplyvňujú aj ich štúdium. S poslaním poskytovať podporu, sprevádzať a orientovať pri zvládaní týchto výziev, ale aj pomáhať porozumieť sebe samým, budovať rezilinecu a objavovať skrytý potenciál začalo od akademického roka 2021/2022 fungovať na UMB Univerzitné poradenské a podporné centrum. Jeho víziou je prispievať k budovaniu otvorenej  a zodpovednej univerzity reflektujúcej diverzitu, rovnosť a inkluzívnosť, v ktorej je študentstvo v centre záujmu.

V rámci Univerzitného podporného a poradenského centra UMB  je poskytované

Pomoc je poskytovaná bezplatne prostredníctvom emailu, osobne, online a telefonicky. Odborné poradenstvo zabezpečuje tím odborníkov  a odborníčok z rôznych pracovísk UMB.

 

Viac informácií o centre, poskytovanom poradenstve, ako aj možnostiach ako nás kontaktovať nájdete na https://poradenstvo.umb.sk/ 

 

 

 

Otvárame Univerzitné poradenské a podporné centrum UMB

Vznik centra je podporený v rámci projektu „Zvyšovanie kvality podporných služieb pre študentstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici" (kód projektu: 004UMB-2-1/2021). Projekt je podporený v rámci výzvy na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020 vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.