Obchodná verejná súťaž

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

na predaj nehnuteľného majetku