Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Nečakane nás navždy opustil doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

S hlbokým zármutkom oznamujeme,  že nás nečakane navždy opustil dobrý kolega, výborný pedagóg,

vynikajúci odborník a  láskavý priateľ 

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

Česť jeho pamiatke!

Nečakane nás navždy opustil doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

Doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D., sa narodil 6. septembra 1963 v Košiciach. Keď mal osem rokov, presťahoval sa s rodičmi a mladšou sestrou do Bratislavy, kde prežil celé detstvo a časť študentských čias. Tu sa začala jeho láska k exaktným vedám – matematike, logike, ale aj k umeniu – najmä k opere. Na čo siahol, to sa mu podarilo. Bol nielen skvelý študent, ale hlavne láskavý a obetavý syn, trpezlivý starší brat a neskôr aj strýko.

Ako devätnásťročný začal študovať na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (s miestom štúdia v Banskej Bystrici) študijný odbor ekonomika zahraničného obchodu, ktoré ukončil v roku 1986 s inžinierskym titulom. Práve toto malebné mesto pod Urpínom, obkolesené prekrásnou prírodou, sa mu stalo novým a aj posledným domovom. Našiel tu svoju druhú – tentoraz akademickú rodinu.

V rámci svojho pracovného pôsobenia vysokoškolského pedagóga na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej Ekonomickej fakulte postupoval v graduácii. V roku 1999  na Ekonomicko-správní fakulte Masarykovej univerzity v Brne získal titul Ph.D., a na Ekonomickej fakulte UMB v roku 2010 sa habilitoval v odbore ekonomika a manažment podniku.

Od 1. 7. 1990 pôsobil na Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE na Katedre informatiky a manažmentu. Po založení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bola jeho pôsobiskom Katedra hospodárskej informatiky na Ekonomickej fakulte UMB. Významne ovplyvnil vývoj Ekonomickej fakulty a vznik a rozvoj Fakulty financií a prednášal na Katedre účtovníctva a daňovníctva. Ďalších päť rokov bol súčasťou Katedry matematiky, ktorú určité obdobie aj viedol. Vedúcim Katedry kvantitatívnych metód Filozofickej fakulty UMB sa stal 1. 4. 2001.

Jeho osobnostný profil ho predurčoval na významné pozície v rámci akademickej samosprávy na fakultnej aj univerzitnej úrovni. Funkciu prodekana pre štúdium na Fakulte financií UMB a štatutárneho zástupcu dekana FF UMB zastával v rokoch 2001 – 2003, prodekanom pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov a štatutárnym zástupcom dekana Fakulta financií UMB bol do 31. 8. 2005. Od 1. 9. 2005 pôsobil na Ekonomickej fakulte UMB na Katedre kvantitatívnych metód a informatiky vo funkcii vedúceho oddelenia štatistiky a ekonomickej analytiky, následne bol vedúci oddelenia kvantitatívnych metód až do 31. 8. 2017. V rokoch 2015 – 2019 zastával funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a bol zástupcom dekana Ekonomickej fakulty UMB. Aktuálne pôsobil ako prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a štatutárny zástupca rektora od 1. 3. 2019 do 17. 9. 2021.

Na osude katedry, fakulty a univerzity mu vždy veľmi záležalo. Bol zapálený pre každú dobrú a zmysluplnú vec, vo všetkom nesmierne dôsledný a precízny, až sa mnohokrát zdalo, že práca nie je schopná ho nikdy unaviť.

Docent Vladimír Úradníček, Ph.D., bol predovšetkým skvelý a nezabudnuteľný učiteľ. Neexistuje pre učiteľa väčšie ocenenie, metál, či materiálna hodnota, než slová uznania, pozitívne hodnotenia a srdečné poďakovania po rokoch zo strany študentov a absolventov. Dovolím si tvrdiť, že nenájdete jediného absolventa, či absolventku študijného programu financie, ktorí by nepoznali meno Úradníček a nespájali ho s vysoko pozitívnym hodnotením. Som presvedčený, že dosiahol vo svojej profesii úroveň, ktorú len málokto dokáže prekonať. To absolútne napĺňa jeho životné a pracovné poslanie. V srdciach a mysliach svojich absolventov – jeho tretej rodiny – bude ešte veľmi dlho nezmazateľne zapísaný,“ uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

Vladimír Úradníček bol človekom, ktorý si hneď vedel získať každého, bol priateľský, úprimný, zhovorčivý, komunikatívny, dobrý spoločník v každej situácii; každý sa mohol tešiť na stretnutie s ním, lebo aj rozhovor vedel obohatiť. Takto si vybudoval prirodzenú autoritu nielen medzi študentami, medzi ktorými bol veľmi obľúbený, ale aj medzi blízkymi spolupracovníkmi. Vždy bol ústretový, ochotný pomôcť alebo poradiť a tiež veľký gentleman, nešetril pozornosťou a úctou tam, kde to cítil.

Práca sa stala zmyslom jeho života, aj jeho záľubou. Svet matematiky, čísiel a štatistiky dostával do rovnováhy so svojou ďalšou veľkou vášňou – svetom umenia, svetom opery a hudby. Za krásnou hudbou neváhal cestovať aj stovky kilometrov. Vissi d´arte (Žila som umením) spieva Maria Callas v slávnej Pucciniho opere Tosca, čo dokonale vystihuje jeho nepracovný život. „Bude zvláštne hrať v našej opere predstavenia s vedomím, že v prvom rade už nesedí pán Úradníček,“ povedal Šimon Svitok, umelecký riaditeľ banskobystrickej Štátnej opery, bezprostredne po správe o jeho nečakanom odchode.

Vladimír Úradníček nemal rád smútok, on sám bol optimista, vždy pozitívne naladený, akýkoľvek problém vedel riešiť s nadhľadom sebe vlastným. Všetci v jeho prítomnosti cítili túto jeho vzácnu povahovú črtu. V každom človeku a vo všetkom okolo seba sa snažil nájsť tú lepšiu stránku a tento postoj zaujímal aj k životu. Aj preto bol pre mnohých alebo skôr pre všetkých, ktorí mali česť ho poznať, človekom jedinečným a výnimočným a takým pre nás aj ostane.

Nečakaný odchod Vladimíra Úradníčka 17. septembra 2021 aj pre toto všetko veľmi bolí...

Jeho pamiatka ostane v našich srdciach naveky.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici