Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)

V máji tohto roku delegácia vedená primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom a rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. navštívila Čínsku ľudovú republiku. Cieľom bolo nadviazať spoluprácu medzi mestom Shenyang v provincii Liaoning a mestom Banská Bystrica a medzi Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Partnerské univerzity podpísali memorandum o spolupráci. Táto zmluva tvorí východisko pre zriadenie Konfuciovej učebne v Banskej Bystrici zameranej na ekonómiu a financie s cieľom prepojiť odborné poznatky a prispieť k šíreniu čínskeho jazyka a kultúry vo svete.


Čínska delegácia z Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) vedená prorektorkou CHENGYU Que, dekanom Medzinárodného inštitútu čínskeho jazyka a kultúry ZHANG Jian a kolegyňou ZHAO Jiali, pricestovala v nedeľu 25. 9. 2016 na Slovensko, kde ich spolu s rektorom Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. prijal veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky LIN Lin, ktorý podporil myšlienku spolupráce univerzít s cieľom vybudovania Konfuciovej učebne.


Rektor univerzity spolu s prorektorkou pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Jankou Klinckovou, PhD., prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD., prodekankou pre medzinárodné vzťahy EF UMB doc. Ing. Vandou Marákovou, PhD. a kolegami z EF UMB Ing. Filipom Flaškom, PhD. a Ing. Stanislavom Kološtom, PhD. privítal 26. 9. 2016 delegáciu z DUFE priamo na pôde rektorátu. V úvode stretnutia rektor predstavil Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, obsah a potenciál spolupráce medzi partnerskými univerzitami.
Zároveň zdôraznil, že tento projekt stojí na piatich silných pilieroch, ktorými sú samotné univerzity, úzka spolupráca s Asociáciou čínsko-slovenského priateľstva Čínsky sen, podpora veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky a podpora mesta Banská Bystrica. Z tohto dôvodu nepripúšťa neúspech spoločného projektu.


Pani prorektorka CHENGYU Que skonštatovala, že aj napriek tomu, že spolupráca medzi univerzitami je zatiaľ veľmi krátka, o to je srdečnejšia. Potvrdila pripravenosť ich univerzity realizovať spoločný projekt a zdôraznila možnosti spolupráce nielen v zmysle výučby čínskeho jazyka a kultúry a výmeny študentov, ale aj investičnej spolupráce našich krajín.


Nakoľko DUFE má podobnú štruktúru fakúlt ako UMB, prienik spolupráce vidí prorektorka nielen v zriadení Konfuciovej učebne zameranej na oblasť ekonómie a financií, ale aj v spolupráci v oblasti humanitných vied, práva, manažmentu, cestovného ruchu, kultúry a umenia.


Čínska delegácia sa po prehliadke historickej časti Banskej Bystrice presunula na Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde si prezrela priestor určený na Konfuciovu učebňu a bližšie rokovala o otázkach a detailoch súvisiacich so zriadením učebne.

Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)Návšteva z partnerskej univerzity Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)