Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návšteva francúzskeho atašé

Dňa 13. novembra 2020 navštívil našu univerzitu atašé pre univerzitnú spoluprácu z Francúzskeho veľvyslanectva Yan PAUTRAT. Na pôde univerzity ho prijala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Na stretnutí sa zúčastnil aj doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Rokovanie o možnostiach ďalšej spolupráce prebehlo v príjemnej atmosfére.

Návšteva francúzskeho atašéNávšteva francúzskeho atašé

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici