Návšteva Dr. Mechtild Rössler, riaditeľky Centra svetového dedičstva UNESCO na UMB

V utorok 19. septembra 2017 privítal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. významného hosťa – pani Dr. Mechtild Rössler, riaditeľku divízie dedičstva a Centra svetového dedičstva UNESCO.

V delegácii boli stála delegátka SR pri UNESCO PhDr. Klára Novotná, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Mgr. Edita Filadelfiová, PhDr. Linda Kapustová Helbichová, ArtD. z MZVaEZ SR, generálna riaditeľka Pamiatkového ústavu SR PhDr. Katarína Kosová a Ing. Adam Holec z oddelenia zahraničných stykov a protokolu MŽP SR.

Na stretnutí boli za UMB ďalej prítomní prorektorka UMB doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., dekan EF UMB doc. Ing. Peter Krištofík, PhD., prodekanka EF UMB doc. Ing. Vanda Maráková, PhD., vedúci Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.

Po oficiálnom prijatí nasledovala prednáška pani Dr. Rössler na tému Dedičstvo pre silnejšie spoločnosti – výhody pre každého, na ktorej sa zúčastnili študenti a študentky Ekonomickej fakulty UMB. Hlavné témy prednášky sa týkali trvalo udržateľného rozvoja a dohody o svetovom dedičstve, úlohy komunít pri ochrane dedičstva a dôležitosti dialógu a spolupráce medzi zainteresovanými stranami. Vo svojej prednáške pani Dr. Rössler hovorila aj o vplyve turizmu na svetové dedičstvo. Časť svojej prednášky venovala našej krajine a jej kultúrnym pamiatkam a prírodným vzácnostiam, ktoré sú zaradené v Zozname svetového dedičstva UNESCO: Spišský hrad s okolím, Banská Štiavnica, Vlkolínec, historické centrum mesta Bardejov, drevené kostolíky Karpatského oblúka, mesto Levoča, jaskyne a priepasti Slovenského krasu, bukové pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.

Pani Dr. Rössler pripomenula, že nestačí dostať sa do zoznamu svetového  dedičstva, ale oveľa dôležitejšia je dlhotrvajúca ochrana danej pamiatky či lokality pre budúce generácie.

V záverečnej diskusii pani Dr. Rössler odpovedala na položené otázky.

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dagmar Kubišová