Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+

V dňoch 13.- 14. júla 2021 sa v Našiciach konalo v poradí už tretie nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+ "Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie". Projekt nazývame aj Ja Som – ako zdôraznenie skutočnosti, ktorá je jeho cieľom: aby si koneční prijímatelia výsledkov projektu, ktorými sú deti Slovákov žijúcich v zahraničí uvedomovali kto sú, čo pre nich znamená ich slovenský jazyk a slovenské národné povedomie. V projekte vychádzame z predpokladu, ktorý bol potvrdený viacerými odbornými zisteniami: že práve hrdosť na vlastné JA v multietnickom prostredí je zároveň základným predpokladom pre toleranciu voči tým, ktorí sa – podobne ako JA – nejakým spôsobom odlišujú od väčšiny vo svojom okolí. 

Nadnárodné stretnutie v Našiciach organizačne zabezpečovalo Slovenské kultúrne centrum Našice predovšetkým v osobe jej riaditeľky Dr. Sandry Kralj Vukšić, ktorá pracovné stretnutie viedla a v prvý deň aj slávnostne otvorila. Zahraničnými účastníkmi stretnutia boli z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá je hlavným riešiteľom projektu, PhDr. Zuzana Drugová z Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Mgr.art. Martin Urban, PhD., z Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty univerzity a externé spolupracovníčky Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová a Mgr. Radka Cachovanová, PhD. Z Rumunska pricestoval Alex Mlinarčík, riešiteľ projektu za partnera, ktorým je Lýceum Jozefa Kozáčeka v Bodonoši, zo Srbska pricestovala Dr. Zuzana Týrová z Oddelenia slovakistiky na Univerzite Nový Sad, ktorá je ďalším partnerom projektu. 

Konečným cieľom projektu je v spolupráci s odborníkmi z prostredia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aj v aktívnej spolupráci s pedagógmi v krajanských prostrediach, vytvoriť didaktický materiál v online forme, ktorý bude vďaka obsažnej  databáze didaktických materiálov a inšpirácií využiteľný pre široký okruh pedagógov a vedúcich rôznych krúžkov v slovenských školách a kultúrnych inštitúciách v zahraničí. V snahe o čím adresnejší konečný výsledok sme realizovali dotazníkový prieskum, v ktorom sme oslovili spolu 67 respondentov zo všetkých troch projektových krajín. Cieľom dvojdňového pracovného stretnutia v Našiciach bola predovšetkým odborná diskusia nad výsledkami dotazníkového prieskumu. V prvý deň pracovného stretnutia jednotliví partneri prezentovali výsledky dotazníkového prieskumu vo vzťahu k jednotlivým krajinám. V druhý deň pracovného stretnutia bolo cieľom nastaviť základné oblasti a kritériá pre výsledný didaktický materiál tak, aby sa jednotlivé témy projektu navzájom prepojili do prirodzeného a logického výsledného didaktického materiálu. Materiál budeme v rámci projektu pripravovať v priebehu najbližších mesiacov tak, aby sme ho mohli prezentovať účastníkom medzinárodnej konferencie, ktorá je v rámci projektu plánovaná na pôde UMB v júni 2022.Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+

Autorka foto zo stretnutia v Našiciach: Mgr. R.Cachovanová, PhD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici