Mimoriadne zasadnutie AS UMB

Vyhlásenie

Účelovej komisie

Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

na preskúmanie podozrení

na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB

 

Komisia sa v súlade so svojim mandátom zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999-2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Vzhľadom na vysoký počet rigoróznych prác obhájených v tomto období sme sa sústredili iba na časť z nich. Na základe analýzy vybranej vzorky môžeme konštatovať, že vo viacerých prípadoch sme na Právnickej fakulte UMB identifikovali nedostatky, ktoré považujeme za porušenie akademických pravidiel (napr. v podobe nesprávnych citácií a rozsahu ich použitia, či ich úplnej absencie). Pokiaľ ide o obsahovú zhodu prác, ako to bolo v medializovanom prípade, naše zistenia nás oprávňujú vysloviť presvedčenie, že aj keď k takýmto javom dochádzalo, nešlo o bežnú prax, ale skôr o výnimočné excesy.

Pri medializovanej dvojici prác komisia konštatuje, že obe rigorózne konania prebehli v súlade s platnými predpismi. Obidve práce obsahujú časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov. Obe rigorózne práce nepoužívajú len krátku časť použitého zdroja vo forme citácie, pričom citácie, ktoré v prácach možno nájsť, nie sú utvorené správne, a to ani ako parafrázy. V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali).

V Banskej Bystrici, 11. 1. 2019.

 

Správa účelovej komisie v plnom znení

Správa účelovej komisie