Konferencia k návrhu akreditačných štandardov

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v Aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB dňa 15. novembra 2019 konala Konferencia k zverejneniu  návrhu akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Konferencia bola určená predstaviteľom vysokých škôl, zamestnávateľom a predstaviteľom ďalších zainteresovaných strán  a bola súčasťou série konferencií, ktoré sa po zverejnení návrhu štandardov konali v Bratislave,  v Košiciach a v Žiline.  Program konferencie súvisel  s  kontextom a prípravou návrhu akreditačných štandardov, s  návrhom štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, s návrhom štandardov pre študijný program  a s návrhom štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.  Na záver konferencie bol vytvorený priestor na diskusiu.