Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Koncept inteligentných miest a regiónov

Prednáška profesora Svíteka o inteligentných mestách na FPV UMB

V Týždni vedy prebehlo, okrem Dňa otvorených dverí, niekoľko desiatok zaujímavých a kvalitných podujatí na Fakulte prírodných vied UMB, akými boli výstavy, prednášky, semináre, ukážky pokusov v laboratóriách, atď. Významnou udalosťou týždňa bola nepochybne prednáška prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka, dr. h. c., dekana Fakulty dopravní ČVUT v Prahe, ktorý zároveň pôsobí na Katedre informatiky FPV UMB, na tému Koncept inteligentných miest a regiónov (Smart city and smart region), ktorá sa konala 10. novembra 2016. Prednášky, ktorá bola na pôde FPV UMB sa zúčastnili pozvaní hostia, zástupcovia spolupracujúcich firiem a záujemci z radov vyučujúcich, vedcov, študentov a to nie len z UMB. Po prednáške sa stretli pri okrúhlom stole s prednášajúcim rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prorektor UMB Ing. Marek Drémal, PhD., primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková, dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. s prodekanmi, poverený riaditeľ UAKOM-u UMB Mgr. Jozef Siláči. Všetci zúčastnení prejavili záujem spolupracovať a rozvíjať spoločne túto tému.

Konkrétne príklady zo sveta dokumentovali skutočnosť, že nejde len o problematiku z prostredia Sci-fi, ale že existujú vo svete konkrétne projekty a riešenia. Trend vo svete ukazuje, že väčšina svetovej populácie žije v mestách. Preto problematika inteligentných miest predstavuje vysoko aktuálnu oblasť výskumu a vývoja, ktorá je napríklad jednou z tém programu Horizont 2020. Spájanie sa miest, univerzít a firiem do klastrov riešiacich problematiku inteligentných miest je, ako bolo uvedené na prednáške, už aj realitou Slovenska. Technológie ponúkajú možnosti, ktoré umožňujú pozitívne zmeniť kvalitu života človeka v mestách. Na otázku, aký význam má slovo Smart v prezentovanej problematike, uviedol prof. Svítek, že ide o prepojenie technológií s ľudskou spoločnosťou tak, aby človeku slúžila.

Fakulta prírodných vied sa snaží zachytiť tento trend a ponúknuť tému inteligentných miest ako jednu z oblastí výskumu, v ktorej môžu navzájom spolupracovať a rovnako výrazne prispievať svojim vedecko-výskumným zameraním všetky pracoviská UMB. Na druhej strane je tu priestor pre mestá definovať vlastné potreby, na ktoré je možné odpovedať modernými technologickými riešeniami. Navyše spolupráca s mestami a firmami v regióne napomôže transferu poznatkov do praxe – budovaniu toho, čo naznačuje zvolený slogan: „Smart university in smart city“.

Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum FPV UMB

 

Autor obrázku

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu FPV UMB

Koncept inteligentných miest a regiónovKoncept inteligentných miest a regiónovKoncept inteligentných miest a regiónovKoncept inteligentných miest a regiónovKoncept inteligentných miest a regiónovKoncept inteligentných miest a regiónovKoncept inteligentných miest a regiónov