Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky

Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v stredu 9. novembra 2016 navštívil J. E. Christophe Leonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky. Delegáciu veľvyslanca prijal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. spolu s prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD., prezidentom SFUI doc. PaedDr. Radovanom Gurom, PhD. a zástupkyňou EFPOLIT Adrianou Janíčkovou.

J. E. Christophe Leonzi bol prijatý aj na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, kde prednášal študentom a študentkám na tému Ako získať späť občanov pre európsky projekt: Prínos Francúzska a Slovenska.

V popoludňajších hodinách sa člen veľvyslaneckej delegácie François-Xavier Montreuil, atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu, stretol so študentmi a pedagógmi UMB.

https://reginastred.rtvs.sk/clanky/u-nas-doma/120358/novy-francuzsky-velvyslanec-v-b-bystrici