Doplnenie informácií k článku Denníka N

Dostupné na: https://dennikn.sk/minuta/1953763/

Dňa 2. júla 2020 Denník N informoval, že minister odobral akreditáciu 20 študijným programom na šiestich vysokých školách, okrem iných aj akreditáciu študijných programov teória vyučovania matematiky  - Fakulta prírodných vied UMB a didaktika hudobného umenia – Pedagogická fakulta UMB. Publikovaná informácia mohla u čitateľa evokovať dojem, že Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici  boli práva odňaté z dôvodu pochybenia vysokej školy.

Fakulte prírodných vied UMB boli odňaté práva udeľovať akademický titul philosophiae doktor (PhD.) absolventom doktorandských študijných programov  s názvom teória vyučovania matematiky v dennej forme štúdia s jazykom poskytovania výučby: slovenský jazyk, anglický jazyk. 

Pedagogickej fakulte UMB bolo odňaté právo udeľovať akademický titul  philosophiae doktor (PhD.) absolventom doktorandského študijného programu  s názvom didaktika hudobného umenia v dennej forme štúdia s jazykom poskytovania výučby: slovenský jazyk.

Práva uskutočňovať študijné programy boli priznané s časovým obmedzením do  31. 8. 2020. Časové obmedzenie bolo z dôvodu dovŕšenia veku garantov študijných programov. K odňatiu práv poskytovať štúdium a vykonávať štátne záverečné skúšky v uvedených študijných programoch došlo v súlade s § 35 ods. 6 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“).

Fakulta prírodných vied UMB nemala v pláne pokračovať v najbližšom období v poskytovaní výučby  uvedených študijných programov, z tohto dôvodu došlo k ich útlmu. Študenti, ktorí boli na programy zapísaní, štúdium v predpokladanom termíne ukončili alebo ukončia do 31. 8. 2020, kedy budú obe práva odňaté z dôvodu dovŕšenia veku garanta – 70 rokov.  Noví študenti neboli na študijné programy prijímaní. Odňatie práv nemá žiadny vplyv na študijné programy učiteľstvo matematiky v kombinácii v prvom a v druhom stupni štúdia. Fakulta prírodných vied UMB má na katedre matematiky dostatočné personálne obsadenie na zabezpečovanie a garantovanie ostatných študijných programov zameraných na matematiku napr. v treťom stupni štúdia matematickú analýzu, ktorú ma akreditovanú bez časového obmedzenia

Pedagogická fakulta UMB  nemá  v AR 2019/2020 na študijnom programe didaktika hudobného umenia v dennej forme štúdia s jazykom poskytovania výučby: slovenský jazyk zapísaných žiadnych študentov a ani nerealizovala na tento študijný program prijímacie konanie pre ďalší akademický rok, nakoľko k 31. 8. 2020 dovŕši garant študijného programu vek 70 rokov a v súčasnom období fakulta nemá za tohto garanta personálnu náhradu. Odňatie práv nemá žiadny vplyv na študijné programy učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii v prvom a v druhom stupni štúdia.

 

 

Do konca februára  2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vo všetkých troch prípadoch vedome nedoručila Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov súvisiacich s  vekom garantov.   V zmysle § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality, ak vysoká škola správu ministerstvu školstva nepodá v termíne určenom v rozhodnutí o priznaní príslušného práva, minister školstva priznané právo odníme.