Dohoda o spolupráci medzi Univerzitou v Mostare a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

Delegácia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod vedením rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. navštívila 10. septembra 2018 Univerzitu v Mostare. Členmi delegácie UMB boli prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD., dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. a Ing. Peter Smeriga, PhD. z Katedry bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, ktorý pôsobí aj na Filozofickej fakulte Univerzity v Mostare.

Spolu s rektorom Univerzity v Mostare prof. dr. sc. Zoranom Tomićom sa na podpise dohody a vzájomných stretnutiach zúčastnili aj prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu dr. Sanja Bijakšić, dekan Filozofickej fakulty prof. dr. Ivica Musić a prodekanka medzinárodných vzťahov na Filozofickej fakulte prof. dr. sc. Ružica Zeljko Zubać.

Rektor Univerzity v Mostare prof. dr. sc. Zoran Tomić a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. podpísali dohodu o spustení spoločného vysokoškolského štúdia politológie. Dohoda stanovuje podmienky pre spoločné vysokoškolské štúdium v rozsahu dvoch akademických rokov. Počas dvoch rokov študenti absolvujú dva semestre štúdia v materinskom jazyku a dva semestre bude štúdium prebiehať v anglickom jazyku.

Rektori na stretnutí s akademikom Draganom Covićom, chorvátskym členom predsedníctva Bosny a Hercegoviny predstavili formy vzájomnej spolupráce prostredníctvom spoločnej absolventskej štúdie a spolupráce na projekte vybudovania spoločného centra krízového manažmentu v Mostare. Dragan Cović uviedol, že úspešná spolupráca medzi Slovenskom a Bosnou a Hercegovinou trvá už 20 rokov a vláda Bosny a Hercegoviny bude aj naďalej podporovať všetky spoločné projekty s Univerzitou v Mostare.

Delegácie oboch univerzít sa ďalej stretli s premiérom župy Herzegovina-Neretva dr. sc. Nevenkom Hercegom, ktorý taktiež podporil spoluprácu na akademickej úrovni.

http://www.sum.ba/hr/novosti/potpisan-sporazum-o-suradnji-izmedu-sum-i-sveucilista-matej-bel-iz-slovacke

http://www.vlada-hnz-k.ba/bs/delegacija-sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-matej-bel-i-sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-u-mostaru-u-vladi-hnk