Detská krajanská univerzita ONLINE

Detská krajanská univerzita ONLINE

Detská krajanská univerzita – tradičná vzdelávacia aktivita Metodického centra UMB, sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s opatreniami súvisiacimi s korona vírusom tohto roku konala online formou.

Novovzniknutá situácia s pandémiou znemožnila pobyt a vzdelávanie slovenských detí zo zahraničia na Slovensku, ich blízky kontakt, interakciu a komunikáciu v slovenskom jazyku, čo je primárnym cieľom aktivity, no na druhej strane umožnila vytvoriť databázu vzdelávacieho materiálu, ktorý môže byť užitočný a prospešný viacerým prijímateľom a môže byť adekvátny zdroj a pedagogická pomôcka v činnosti slovenských škôl a vzdelávacích centier aj v nasledujúcich rokoch. 

Témy, ktorým sa venovala tohtoročná Detská krajanská univerzita boli slovenský jazyk a literatúra, príroda Slovenska, história, cestovný ruch a kultúra. Na každý deň bola určená jedna téma, ktorá sa začínala úvodným filmom – prednáškou (cca 15-20 min) a pokračovala online formou, kde boli tri pedagogičky v interakcii s deťmi prostredníctvom TEAMS. Na danú tému si pre nich pripravili zaujímavé hry, kvízy, jazykové a hudobné rozcvičky, ako aj tvorivé dielne. Materiál doplnili video-záznamom, ako je predstavenie mobilnej aplikácie ESKO, škola ľudového tanca, či dramatizácia literárneho textu. Celý program sa nahrával, čím sa umožnila jeho dokumentácia a využitie aj pre tých, ktorí nemohli byť priamo online zúčastnení.

Detská krajanská univerzita online sa konala od 29. júna do 3. júla 2020. Realizátorky boli pedagogičky Mgr. Radka Cachovanová, PhD., Mgr. Tatiana Vavreková a Bc. Dominika Kučerová. Na príprave programu spolupracovali aj Mgr. Jana Venzelová, PhD., Mgr. Katarína Slebodníková, Mgr. Leonóra Súdiová, Mgr. Iveta Štrauchová, Mgr. Katarína Mosnáková-Bagľašová a Martina Vavreková. Odborné podklady k jednotlivým témam pripravili PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD., vedúca Katedra geografie a geológie FPV UMB, Mgr. Lujza Urbancová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty UMB a pedagogička na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB a Mgr. Ondrej Druga, PhD., absolvent doktorandského štúdia na Katedre histórie FF UMB. Technickú podporu a online pripojenie riešilo odborné pracovisko UAKOM UMB, pokým kameraman bol Mgr. Matúš Druga. Vzdelávaciu aktivitu koordinovala Zuzana Drugová, pracovníčka MC UMB.

O online verziu Detskej krajanskej univerzity prejavili záujem deti z Kanady, USA, Sydney, Talianska, Grécka, Francúzska, Anglicka, Spojených arabských emirátov, Srbska, Ukrajiny a Chorvátska. Ostatným záujemcom bude video materiál zaslaný elektronicky, ako didaktická pomôcka slovenským školám a vzdelávacím centrám v zahraničí.