DajNATO! 2019

Dňa 14.11.2019 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila simulácia v rámci 3. kola projektu s názvom DajNATO!, ktorej sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníka stredných škôl, na tému „70 rokov NATO – zhodnotenie a perspektívy."

Simulácie rokovania Severoatlantickej rady sa zúčastnili študenti, ktorí úspešne absolvovali 1. a 2. kolo súťaže. Prvé kolo zahŕňalo vyplnenie vedomostného testu, v ktorom sa nachádzali základné otázky týkajúce sa NATO, 70. výročia podpísania Severoatlantickej zmluvy a 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do aliancie. Otázky sa týkali aj členských štátov NATO, ich úloh a miesta vo svete a nadväzovali na videá, ktoré boli postupne zverejňované na internetovej stránke súťaže. V druhom kole tí najúspešnejší študenti dostali priestor vyjadriť svoj názor prostredníctvom eseje, na tému : „Čo pre teba znamená NATO?".

Študenti počas simulácie zastupovali členské štáty NATO a zaujali svoje stanovisko a pôsobenie v Severoatlantickej aliancii, kde zhodnotil svoje členstvo pri príležitosti 70. výročia jeho vzniku. Jednotlivé štáty poukázali na rôzne bezpečnostné hrozby, ktorými Aliancia v súčasnosti čelí. Následne sa simulácia venovala rokovaniu o aktuálnych a bezpečnostných výzvach NATO, a to konkrétne Tureckej ofenzíve v Sýrii. Pomocou spoločného dialógu medzi krajinami sa vytvorila dohoda medzi členskými štátmi a Ruskou federáciou o tom, ako začnú riešiť situáciu. Na záver simulácie štáty Aliancie vytvorili finálne rozhodnutie, ktoré zhrnuli do 4 hlavných bodov, ktorej signatármi sa stali Spojené štáty americké, Veľká Británia, Francúzsko a Turecko. Dohodli sa na vytvorení Komisie pre ľudské práva, ktorá bude fungovať pod záštitou Organizácie Spojených národov. V rozmedzí šiestich mesiacov vybudujú demarkačnú zónu, ktorá bude mať 11 km a skrátia nárazníkovú zónu o 7,5 km. Turecko pristúpilo ku návrhu, že začne zmierňovať svoje sily, ale len s podporou členských štátov NATO, ktoré nechce vnímať ako svojich nepriateľov.

Po simulácii nasledovalo zhodnotenie súťaže, kde prezident Euroatlantického centra vyhodnotil aktivitu jednotlivých študentov a na základe nej boli študenti rozdelení na tých, ktorí sa zúčastnili exkurzií na Sekretariáte OBSE vo Viedni a na Úrade Vlády SR v Bratislave. Študenti za participáciu na simulácii taktiež obdržali certifikáty ako aj niekoľko vecných cien.