Centrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela otvorila
Centrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS

 

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela ako prvá akademická knižnica na Slovensku rozšírila svoj fond a výpožičné služby o didaktické pomôcky a hry.  Dňa 10. októbra 2018 v Pedagogickej študovni na Ružovej 15 (v budove Študentského domova 5) slávnostne otvorila Centrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS. Centrum dostalo názov po učiteľovi národov, Jánovi Amosovi Komenskom, ktorý presadzoval zásadu názornosti a učenie hrou.

Centrum slúži budúcim učiteľom, študentom a študentkám pripravujúcim sa na prax. Didaktické pomôcky a výučbové hry sú určené pre deti predškolského a mladšieho školského veku a sú zamerané na rozširovanie slovnej zásoby, prípravu z matematiky, prírodovedy a vlastivedy, hudobnej výchovy, ale aj z environmentálnej či dopravnej výchovy. Stimulujú  rozvoj jemnej motoriky, jazykových znalostí, zrakového, priestorového a hmatového vnímania, rozlišovania farieb a tvarov, pomáhajú zlepšovať postreh, logické myslenie a spoločenské cítenie.  

Výber a nákup didaktickej literatúry a didaktických pomôcok realizovala univerzitná knižnica na základe návrhov a požiadaviek katedier Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Centrum vybavila rozmanitými didaktickými pomôckami tak, aby boli pokyté nielen všetky oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky, ale aj mimoškolské aktivity detí vo voľnom čase. Záujemcovia tu môžu nájsť Orffove nástroje, obrázkové slovníky, svetelný panel, robotickú hračku Bee-Bot či rôzne didaktické pomôcky na výučbuMontessori metódou.    

Univerzitná knižnica súčasne s Centrom pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS zriadila aj priestor pre prácu v skupinách. Zariadenie a vybavenie miestnosti, okrem skupinovej práce a výučby, ponúka študentom aj príjemné trávenie voľného času čítaním oddychovej literatúry a populárnych časopisov, či hraním spoločenských a vedomostných hier.

Služby Centra, skupinovej miestnosti, ako aj celej Pedagogickej študovne sú prístupné všetkým používateľom Univerzitnej knižnice UMB i záujemcom z odbornej verejnosti.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Vaša Univerzitná knižnica UMB

Centrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOSCentrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOSCentrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOSCentrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOSCentrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS