Ako prebieha online výučba na UMB

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 musela Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pristúpiť k prerušeniu prezenčnej metódy výučby a  prešla na dištančnú metódu - online výučbu. Študentov informovala prostredníctvom e-mailov a webových stránok univerzity a fakúlt o spôsobe výučby. V tejto súvislosti  pedagógovia nastavili harmonogram výučby a formu, akou budú študentom posielať podklady na štúdium a potrebné materiály na zvládnutie výučby z domu.

Väčšina pedagógov využíva program Microsoft Teams, ktorý majú pedagógovia a všetci študenti po prihlásení sa študentským e-mailom k dispozícii. Tento program im tak umožňuje  skupinovú komunikáciu a online kontakt pedagóg a študent,  pedagóg a skupina študentov. Prostredníctvom LMS Moodle majú  možnosť prezentácie študijných materiálov vo forme zvukovej alebo video nahrávky alebo  vo forme textového dokumentu. Každý pedagóg má pravdaže možnosť riadiť si proces výučby v súlade s charakterom predmetu a v súlade s usmernením vedenia fakulty.

  • Fakulta prírodných vied UMB sa prispôsobila situácii a zmenila prezenčnú metódu na online výučbu. Obsahová náplň štúdia na tejto fakulte je komplikovanejšia  na online výučbu, nakoľko jej súčasťou sú aj praktické ukážky, laboratórne cvičenia a práca v teréne. Aj tu pedagógovia hľadali spôsob, ako pokračovať v procese vzdelávania, aby zabezpečili plynulý chod výučby.

Laboratórne cvičenie  - Praktikum z atómovej a jadrovej fyziky. Počas cvičenia študenti merali tienenie žiarenia gama.  (vyučujúci: prof. Mgr. Boris Tomášik, PhD. - FPV UMB)

 

  • Aj Pedagogická fakulta UMB pristúpila na online výučbu a online prax. O spôsobe zabezpečenia vzdelávacieho procesu na fakulte Vám v krátkom videu porozpráva prodekanka pre rozvoj a zabezpečenie kvality na PF UMB Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

 

 

  • Počas prezenčnej výučby dostali študenti študijného programu Pedagogika - vychovávateľstvo v 2. roku bakalárskeho  štúdia úlohu v rámci predmetu Metodika záujmovej činnosti vytvoriť aktivity pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ a to pre krúžok  Mixáčik, ktorý za normálnych okolností realizujú  v Škole u Filipa. Videá zobrazujú postup výroby, podľa ktorého si môžu uvedené výrobky žiaci vytvoriť doma.

 

Prílohy na stiahnutie

 

  • Na Ekonomickej fakulte UMB prebieha online výučba prostredníctvom Microsoft Teams, online prednášok či seminárov, zdieľaním nahraných prednášok prostredníctvom LMS Moodle vo forme zvukovej, video nahrávok alebo vo forme textových dokumentov.

Ukážka prednášky Diferenciálny počet II.

Ukážky študijných materiálov v LMS Moodle.

 

Ukážka prednášky Michala Stupavského CONSEQ na EF UMB v rámci dištančnej výučby predmetu Finančné modely.(vyučujúci: Ing. Michal Mešťan, PhD. - EF UMB).

V priebehu predošlého týždňa sa uskutočnilo online testovanie v rámci MAKROEKONÓMIE 1. "Zúčastnilo sa ho 301 študentov. Testovali sme ich v 3 várkach po sebe. Spätná väzba od študentov k organizácii testu je zatiaľ veľmi dobrá, dostali sme  pozitívne e-mailové hodnotenia od študentov", uviedla skúšajúca Ing. Žaneta Lacová, PhD., vedúca Katedry ekonómie EF UMB.

  • Filozofická fakulta UMB má spustenú online výučbu. Pri výučbe jazykov majú študenti možnosť využívať veľké množstvo zdrojov, ktoré sú uvedené aj na stránke Univerzitnej knižnice UMB alebo na hlavnej stránke UMB.  Vo vyučovacom procese postupujú tak ako iné fakulty a využívajú možnosti  LMS Moodle a Microsoft Teams.

Ukážka štúdia argumentácie a kritického myslenia. 

 

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB využíva na  online výučbu prevažne LMS Moodle a Microsoft Teams. Študentom zverejňujú podklady v súlade s interným nariadením fakulty.

Ukážka zo seminára Úvod do bezpečnostných štúdií, 3. rok bakalárskeho stupňa štúdia, téma Tvrdá a mäkká bezpečnosť.

(vyučujúci: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.)

 

  • Na Právnickej fakulte UMB sa realizuje kompletná výučba online cez program Microsoft Teams, prostredníctvom LMS Moodle vo forme zvukovej alebo video nahrávky.  Časť študijných materiálov je  nahrávaná do LMS Moodle vo forme textového dokumentu.

Rozvrh výčby je uvedený na webe.

  • Ako prebieha online výučba zaujímalo aj redaktorov zo spravodajstva RTVS.

Rozhovor s prodekankou pre vedu a výskum PrF UMB JUDr. Monikou Némethovou, PhD. a priamo ukážka online výučby Ing. Kamila Ščerbu, PhD.  (EF  UMB) z predmetu Učtovníctvo.  (začína od 40:21 bit.ly/reportazonlineprednasky)