Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Absolventská miera nezamestnanosti podľa vysokých škôl

Centrum vedecko-technických informácií SR, odbor metodiky a tvorby informácií školstva spracoval Absolventskú mieru nezamestnanosti  podľa vysokých škôl a stupňa štúdia v roku  2019.

Analytický výstup sa sústreďuje na prezentáciu údajov z oblasti  stavu  nezamestnanosti absolventov dennej formy štúdia na slovenských vysokých školách v roku 2019. Ako primárne dátové zdroje sú použité štatistické údaje zbierané v rezorte školstva za oblasť vysokých škôl a mesačné štatistické údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), podľa stavu k 31.12.2019.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa umiestnila medzi verejnými vysokými školami za rok 2019 na 6. mieste s 2,4% absolventskou mierou nezamestnanosti. V porovnaní s rokom 2018 si polepšila o tri miesta, kde sa umiestnila na 9. mieste s 2,57% absolventskou mierou nezamestnanosti.

Absolventská miera nezamestnanosti  podľa vysokých škôl
Absolventská miera nezamestnanosti  podľa vysokých škôl

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici