Univerzita tretieho veku UMB


Univerzita tretieho veku UMB (UTV UMB) je inštitúciou pre záujmové vzdelávanie občanov tretieho veku.
Zohráva významnú úlohu pri vytváraní možností seniorov, pričom pozitívne vplýva na kvalitu ich života v staršom veku.
  • Študujúcim je umožnené získavať nové poznatky a zručnosti z disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti.
  • Ponúka záujmové vzdelávanie v týchto študijných odboroch: zdravoveda, záhradníctvo, včelárstvo a enviromentalistika, fytoteraia, výživa a zdravie, výtvarné umenie, kresba a maľba, dejiny Slovenska, právo, spoločenský a diplomatický protokol, psychológia, etnológia, starostlivosť o telesné zdravie, informačné a komunikačné technológie, astronómia, jazykové kurzy: jazyky anglický, nemecký, taliansky, francúzsky, v prípade záujmu ďalšie cudzie jazyky.
Priprava na štúdium v akademickom roku 2014 - 2015 sa študentom UTV UMB
Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne. Akademický rok má dva semestre s celkovou výmerou 30 hodín za akademický rok. Výučba sa realizuje formou prednášok a konzultácií, praktických cvičení, okrem exkurzii, ak učebný plán neurčí inak. Začína imatrikuláciou študentov na začiatku štúdia a končí po úspešnom štúdiu, ukončeného záverečnou skúškou, slávnostným odovzdávaním osvedčení. Študentovi, ktorý v určených termínoch neurobí záverečnú skúšku, osvedčenie sa nevydá.

Pre študujúcich, ktorí sa chcú po úspešnom ukončení tretieho roku štúdia v danom študijnom odbore ďalej vzdelávať, UTV ponúka nadstavbové alebo rozšírené štúdium, za obvyklých podmienok.

Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. V prípade nesplnenia kvalifikačnej podmienky môže uchádzač podať písomnú žiadosť o udelenie výnimky vedeniu UTV.

Záujemca o túto formu štúdia, po zápise a to vyplnení prihlasovacieho lístka, zaplatení školného, stáva sa študentom UTV UMB za podmienok uvedených v Organizačnom poriadku Univerzity tretieho veku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zápisný poplatok pre všetkých záujemcov je nasledovné:
  • Poberateľ dôchodku pre študijný odbor s počtom študentov v študijnej skupine 20 študentov 80 €/akademický rok,
  • Pracujúci 100 €/akademický rok,
  • Vybrané študijné odbory - Kresba a maľba, Informačné a komunikačné technológie, kde je maximálny počet študentov v študijnej skupine 10 – 12, pre všetkých účastníkov 100 €/akademický rok,
  • Cudzie jazyky, kde je maximálny počet študentov od 8 – 10 a vyučuje sa dvojnásobný počet hodín ako v ostatných odboroch štúdia, pre všetkých účastníkov 100 € za každý semester.
Študenti uhradia určenú sumu v deň zápisu v hotovosti.

Akademický rok sa začína v septembri 2014, podľa študijného programu.