Univerzita tretieho veku UMB


Univerzita tretieho veku UMB (UTV UMB) je inštitúciou pre záujmové vzdelávanie občanov tretieho veku.
Zohráva významnú úlohu pri vytváraní možností seniorov, pričom pozitívne vplýva na kvalitu ich života v staršom veku.

Študujúcim je umožnené získavať nové poznatky a zručnosti z disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti.

* * *
Ponúka záujmové vzdelávanie v týchto študijných odboroch:

* Fytoterapia * Zdravoveda - starostlivosť o telesné a duševné zdravie * Záhradníctvo - zelinárstvo, ovocinárstvo, okrasné záhradníctvo, špeciálne záhradníctvo * Záhradná architektúra * Včelárstvo a enviromentalistika * Výživa a zdravie * Umenie - dejiny a teória výtvarného umenia * Umenie - výtvarné umenie - kresba a maľba * Dejiny * Dejiny hudby * Etnológia - tradičná kultúra na Slovensku * Právo * Spoločenský a diplomatický protokol * Psychológia * Informačné a komunikačné technológie * Astronómia * Jazyk anglický * Jazyk nemecký * Jazyk francúzsky * Jazyk taliansky * Jazyk španielsky *


Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne. Akademický rok má dva semestre s celkovou výmerou 30 hodín za akademický rok.

* * *
Prednášajú renomovaní vysokoškolskí pedagógovia a odborníci z praxe v pracovných dňoch, prevažne v odpoludňajších hodinách


* * *
Súčasťou výučby sú tvorivé diskusie, exkurzie, kultúrne aktivity, pohybové aktivity

Podmienky prijatia študentov UTV UMB v akademickom roku 2015 - 2016
  • Dosiahnutý vek – minimálne 40 rokov, invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku,
  • Vzdelanie – dosiahnuté minimálne stredoškolské s maturitou. Ak uchádzač podmienku dosiahnutého stredoškolského vzdelania s maturitou nespĺňa, je potrebné písomne požiadať vedenie UTV - UMB o výnimku zo vzdelania,
  • Prihlásiť sa prostredníctvom vyplneného Zápisného listu, ktorý je potrebné zaslať, resp. odovzdať najneskoršie pri zápise (Zápisný list nájdete TU),
  • Dostaviť sa na zápis v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB (Cesta na amfiteáter 1, 974 014 Banská Bystrica) v dňoch 22.9.2015 (utorok) o 13.00 h,
  • Zaplatiť zápisný poplatok

Zápisný poplatok pre všetkých záujemcov je nasledovné:
  • Poberateľ dôchodku pre študijný odbor s počtom študentov v študijnej skupine 20 študentov 80 €/akademický rok,
  • Záujemcovia v aktívnom veku 100 €/akademický rok,
  • Vybrané študijné odbory - Kresba a maľba, Informačné a komunikačné technológie, kde je maximálny počet študentov v študijnej skupine 10 – 12, pre všetkých účastníkov 100 €/akademický rok,
  • Cudzie jazyky, kde je maximálny počet študentov od 8 – 10 a vyučuje sa dvojnásobný počet hodín ako v ostatných odboroch štúdia, pre všetkých účastníkov 100 € za každý semester.


Ďalšie informácie získate v kancelárii UTV č. 526, 5. poschodie Ekonomickej fakulty UMB, Cesta na amfiteáter 1 (pri Mestskom parku), na e-mailovej adrese irena.sulajova@umb.sk
alebo na tel. čísle: 048/4466230


Akademický rok sa začína v septembri 2015, podľa študijného programu.