Preukazy

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK7581800000007000095590
BIC: SPSRSKBA
(starší tvar 7000095590/8180)
Variabilný symbol: podľa účelu platby v tabuľke
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:IO osoby v AIS (číselný login, resp. v systéme AIS v aplikácii VSES017 vedľa mena študenta)
Výška poplatku:vzhľadom na skupinu platiteľa a účel platby podľa tabuľky nižšie

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Platbu za preukaz z elektronickej návratky uhrádzajte so špecifickým symbolom, ktorý je vygenerovaný v platobnom príkaze. Je to potrebné dodržať kvôli párovaniu platieb v systéme AiS2.
Doklad o zaplatení poplatku neposielajte.

Úhradu poplatku za nový preukaz (po prijatí na UMB), za predĺženie platnosti preukazu a za duplikát preukazu bez platnej licencie CKM bolo nutné uhradiť do 20. 8. 2014.

Po 20.8.2014 sa poplatky za vydanie nového preukazu, za predĺženie platnosti preukazu a za duplikát bez platnej licencie CKM zvyšovali o + 1,-€ (podľa Smernice č. 9/2013 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2014/2015).

Platné sumy poplatkov
účel platby
[Purpose of payment]
platitelia
[Payers]
variabilný symbol
[Variable symbol]
výška poplatku [Amount]
nový preukaz
nový preukaz ISIC
[new ISIC card]
študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia
[full-time Bc. and Master students]
109088
20,- €
nový preukaz ISIC
[new ISIC card]
študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi
[full-time PhD. students]
109088
16,- €
nový preukaz Externista
[new Extern card]
študenti externej formy štúdia
109088
10,- €
nový preukaz Externista s licenciou Euro<26
[new Euro<26 Extern card]
študenti externej formy štúdia k 1. 12. nedosiahli 27 rokov
109088
20,- €
predĺženie platnosti preukazu na akademický rok 2014/2015
prolongácia ISIC 09/2014
[ISIC prolongation sticker]
študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia
[full-time Bc. and Master students]
109077
10,- €
prolongácia ISIC 09/2014
[ISIC prolongation sticker]
študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi
[full-time PhD. students]
109077
7,- €
prolongácia NOISIC 09/2014
[NOISIC prolongation sticker]
študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia
[full-time Bc. and Master students]
109077
5,- €
prolongácia Euro<26
[Euro<26 prolongation sticker]
študenti externej formy štúdia k 1. 12. nedosiahli 27 rokov
109077
10,- €
prolongácia Externista
[Extern prolongation sticker]
študenti externej formy štúdia
bez poplatku
duplikát preukazu (držiteľ už mal preukaz UMB)
duplikát preukazu ISIC
[duplicate of ISIC card]
študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia [full-time Bc. and Master students]
109099
20,- €
duplikát preukazu ISIC
[duplicate of ISIC card]
študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi
[full-time PhD. students]
109099
16,- €
duplikát preukazu ISIC s platnou licenciou ISIC 09/2015
[duplicate of ISIC card with valid ISIC licence]
študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia [full-time Bc. and Master students]
109099
13,- €
duplikát preukazu ISIC s platnou licenciou ISIC 09/2015
[duplicate of ISIC card with valid ISIC licence]
študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi
[full-time PhD. students]
109099
9,- €
duplikát preukazu Externista
[duplicate of Extern card]
študenti externej formy štúdia
109099
10,- €
duplikát preukazu Externista s licenciou Euro<26
[duplicate of Euro<26 card]
študenti externej formy štúdia k 1. 12. nedosiahli 27 rokov
109099
20,- €
  • Platná licencia ISIC 09/2015 znamená, že preukaz bol predĺžený na akademický rok 2014/2015 holografickou známkou ISIC 09/2015 v tvare obdĺžnika.
  • Dôsledne vypĺňajte platobné údaje pri zadávaní úhrady, aby ste sa vyhli problémom zaevidovania platby.
  • Neposielajte potvrdenie o zaplatení!


Návrhy a pripomienky k tejto rubrike prijíma: Murin Miroslav. Kontakty tu.
Aktualizácia: 11. 06. 2014